คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณอาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณอาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ? มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ รณรงค์การงดสูบบุหรี่บริเวณอาคาร 27 ขึ้นมา ในวันที่ 20-21 ?กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 07 เดือน มีนาคม ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (สัญจร)

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (สัญจร)

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (สัญจร) วันอังคาร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ร่วมทำบุญฉลองสมโภช (ปอยหลวง) ศาลาปฏิบัติธรรมวัดแม่สา (หลวง) วันอังคาร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ร่วมทำบุญฉลองสมโภช (ปอยหลวง) ศาลาปฏิบัติธรรมวัดแม่สา (หลวง) วันอังคาร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ร่วมทำบุญฉลองสมโภช (ปอยหลวง) ศาลาปฏิบัติธรรมวัดแม่สา (หลวง) วันอังคาร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดแม่สา (หลวง) ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ วันจันทร์ ที่ ๑๕ ๒๕๕๙

วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการธุรกิจจำลอง Bike Racing 32nd Faculty of Management Sciences

โครงการธุรกิจจำลอง Bike Racing 32nd Faculty of Management Sciences

การแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขา โครงการธุรกิจจำลอง Bike Racing 32nd Faculty of Management Sciences

วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทคัดเลือก(โควตาพิเศษผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีน)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทคัดเลือก(โควตาพิเศษผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีน)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทคัดเลือก(โควตาพิเศษผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีน) ในโครงการพิเศษของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 27 เดือน มกราคม ปี 2016 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

แสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา ในโอกาสเข้ารับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

แสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา ในโอกาสเข้ารับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรพิมล กาบบัว อาจารย์ภาควิชาการตลาด นางสาวสรัญญา สิทธิชัย หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และนายพงษ์สิทธิ์ ศรีธิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ 25 เดือน มกราคม ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "งานวิจัยกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น ๕ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 21 เดือน มกราคม ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมค่ายวิทยาการจัดการ อาสา สานฝันปันรัก

กิจกรรมค่ายวิทยาการจัดการ อาสา สานฝันปันรัก

กิจกรรมค่ายวิทยาการจัดการ อาสา สานฝันปันรัก ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 21 เดือน มกราคม ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนายจิรายุทธ์ จันแดง นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ แขนงวารสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนายจิรายุทธ์ จันแดง นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ แขนงวารสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนายจิรายุทธ์ จันแดง นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ แขนงวารสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสื่ออินโฟรกราฟิกจากงานวิจัยแปลงร่าง ตอนกินเป็น

วันที่ 21 เดือน มกราคม ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี 2016 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ฯพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ?มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ฯพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ?มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม ปี 2015 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม ปี 2015 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ เปิดชมรมศิษย์เก่าสร้างศูนย์กลางเชื่อมสัมพันธ์อันดีศิษย์เก่ารั้วดำเหลือง

คณะวิทยาการจัดการ เปิดชมรมศิษย์เก่าสร้างศูนย์กลางเชื่อมสัมพันธ์อันดีศิษย์เก่ารั้วดำเหลือง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์ชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม ปี 2015 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (เพิ่มเติม)

ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (เพิ่มเติม)

ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (เพิ่มเติม)

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี 2016 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดแม่สา (หลวง) ประจำปี ๒๕๕๘

ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดแม่สา (หลวง) ประจำปี ๒๕๕๘

วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา และวัดแม่สา (หลวง) ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน ปี 2015 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ส่งผลงานคลิปวีดีโอ ผลเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าร่วมประกวดกับสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานภาคเหนือ

ยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ส่งผลงานคลิปวีดีโอ ผลเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าร่วมประกวดกับสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานภาคเหนือ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2558 ชื่อทีม CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน ปี 2015 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน A / B วิทยาเขตแม่สา โดยวิธีตกลงราคา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน A / B วิทยาเขตแม่สา โดยวิธีตกลงราคา

จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน A / B วิทยาเขตแม่สา โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 208,800.00 บาท (สองแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

วันที่ 26 เดือน ธันวาคม ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะจ้างต่อเติมหลังคา ชั้น 5 อาคาร 19

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะจ้างต่อเติมหลังคา ชั้น 5 อาคาร 19

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะจ้างต่อเติมหลังคา ชั้น 5 อาคาร 19 โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 80,770.93 บาท

วันที่ 26 เดือน ธันวาคม ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงพื้นห้องเก็บเอกสาร อาคาร 19

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงพื้นห้องเก็บเอกสาร อาคาร 19

คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงพื้นห้องเก็บเอกสาร อาคาร 19 โดยวิธีตกลงราคาของงานก่อสร้างในการจัดจ้าง ครานี้เป็นงินทั้งสิ้น 47,900 บาท

วันที่ 26 เดือน ธันวาคม ปี 2016 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่