คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการจัดการภาควิชาบริหารธุรกิจได้ดำเนิน คณะวิทยาการจัดการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันที่ 06 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 06 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการต้อนรับ TMA ภายใต้โครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง"

คณะวิทยาการจัดการต้อนรับ TMA ภายใต้โครงการ

คณะวิทยาการจัดการต้อนรับ TMA ภายใต้โครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง"

วันที่ 05 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลจาก กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนมกราคม

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลจาก กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนมกราคม

ประกวด Creative Idea นำเสนอของเล่น หรือ เกม เสริมทักษะ สร้างรายได้”

วันที่ 03 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาภาควิชานิเทศคว้ารางวัลจากการแข่งขัน VLOG THAILAND เที่ยวไทยไปให้สุด

นักศึกษาภาควิชานิเทศคว้ารางวัลจากการแข่งขัน VLOG THAILAND เที่ยวไทยไปให้สุด

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวีดีโอ VLOG ในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี14 ภายใต้โจทย์ VLOG THAILAND เที่ยวไทยไปให้สุด

วันที่ 03 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

วันที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R

หลักสูตรการจัดการ  ภาควิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ   ชั้น 5  อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 31 เดือน มกราคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อบรม "พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน"

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 20 เดือน มกราคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2563

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ

วันที่ 20 เดือน มกราคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 “Give Game Guide” แบ่งปันรอยยิ้มให้แก่น้อง ๆ ภายใต้โครงการวิทยาการจัดการอาสากล้าทำดีเพื่อสังคม ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และเขตพื้นที่ อ. ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 15 เดือน มกราคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่  8 มกราคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการวาระพิเศษ  ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 14 เดือน มกราคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12 / 2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12 / 2562

เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12 / 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การประชุมเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2562

การประชุมเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2562

เมื่อ เวลา 09.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และนางสาวศุทธนุช หทัยพิชิตชัย นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ผู้ได้รับรางวัลประชาบดี “โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบรางวัลประชาบดี” ประจำปี ๒๕๖๒ เข้าพบคณเบดี

ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ผู้ได้รับรางวัลประชาบดี “โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบรางวัลประชาบดี” ประจำปี ๒๕๖๒ เข้าพบคณเบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์รัชนี เสาร์แก้ว หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับ คุณสมนึก วุฒิเฟย ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ผู้ได้รับรางวัลประชาบดี “โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบรางวัลประชาบดี” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (เท่านั้น)

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (เท่านั้น)

การอบรมการใช้ฐานข้อมูล Emerald และ EBSCO รับเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้ 1 หน่วยกิต เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1921 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งหมด 24 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน

วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางามคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการพัฒนาทักาะการสื่อสาร English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนการเรียนรู้ศัพท์ที่สำคัญในการสื่อสารตลอดจนการนำเสนองานด้านธุรกิจบริการ

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ จาก ยูนิเวอซิตัส บราวิจายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ จาก ยูนิเวอซิตัส บราวิจายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากยูนิเวอซิตัส บราวิจายา (Universitas Brawijaya) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่