คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียนผูก รู้แก้ ลดความรุนแรงในสถานศึกษา

เรียนผูก รู้แก้ ลดความรุนแรงในสถานศึกษา

เรียนผูก รู้แก้ ลดความรุนแรงในสถานศึกษา

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา

ให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม โครงการให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา กิจกรรม โฆษณาฮาเฮ

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การตลาดดิจิทัล สำหรับการเกษตร

การตลาดดิจิทัล สำหรับการเกษตร

อาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง และ อาจาย์อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

มากกว่าในห้องเรียน คือ ประสบการณ์

มากกว่าในห้องเรียน คือ ประสบการณ์

นักศึกษา หลักสูตรการเป้นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ในหน่วยงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ อ.แม่ริม จ.เชียงให

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เก่าพี่ใหม่น้อง

เก่าพี่ใหม่น้อง

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R

พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R

หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ชั้นปีที่ 2

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ปี 2563

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ปี 2563

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ภาคพิเศษ)  ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ลงพื้นที่เรียนรู้ประสบการณ์

ลงพื้นที่เรียนรู้ประสบการณ์

อาจารย์เสกสรรค์ มณีธร อาจารย์หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ นำนักศึกษาจากหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

สำหรับนักศึกษา อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2564

สำหรับนักศึกษา อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2564

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษา

วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

สุขและสำเร็จในการทำงาน

สุขและสำเร็จในการทำงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน เรื่อง การพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานในยุคใหม่ (Working Skill Development in New Normal)

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/ 2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่  2/ 2564

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ งบประมาณโครงการต่างๆ การจัดการเรียนการสอน แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการด้านต่างๆ

วันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สอนทำบัญชี

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สอนทำบัญชี

อาจารย์ดร.วิภาวี ศรีคะ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีและการเงิน ร่วมกับนำนักศึกษาจากหลักสูตรการบัญชีจำนวน 2 คนคือ นางสาวสิริญญา ทาใจดี และ ปริญญา ประธานราษฎร์

วันที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ครูผู้ทรงคุณค่า

 ครูผู้ทรงคุณค่า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ภาควิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัล ครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 28 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นิเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

นิเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยื่น ต่อต้านการใช้สารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อม จัดโดยบริษัท P Power The Nature of LAO จำกัด

วันที่ 20 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

วจก.ใส่ใจ ห่วงใย เพื่อความปลอดภัย ปลอดโรค ของทุกๆคน

วจก.ใส่ใจ ห่วงใย เพื่อความปลอดภัย ปลอดโรค ของทุกๆคน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบคุณ บริษัท ริเวอร์วิว โพรเทคท์ แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด (เชียงราย)

วันที่ 20 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คนเก่ง FMS

คนเก่ง FMS

นักศึกษา ทีม Rustic studio by Nithed CMRU ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดคลิปสั้น “เรื่องเล่า เหล้าเป็นเรื่อง”

วันที่ 15 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2564

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การสร้าง Content ให้มีคุณค่า สู่ชุมชนและการศึกษาออนไลน์แบบยั่งยืน

การสร้าง Content ให้มีคุณค่า สู่ชุมชนและการศึกษาออนไลน์แบบยั่งยืน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่          จัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การสร้าง Content ให้มีคุณค่า สู่ชุมชนและการศึกษาออนไลน์แบบยั่งยืน”

วันที่ 13 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นิเทศศาสตร์ CMRU คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปสั้น เรื่องเล่า เหล้าเป็นเรื่อง

นิเทศศาสตร์ CMRU คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปสั้น เรื่องเล่า เหล้าเป็นเรื่อง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม Rustic studio by Nithed CMRU ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดคลิปสั้น “เรื่องเล่า เหล้าเป็นเรื่อง”

วันที่ 04 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่