คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เสริมทักษะทางวิชาชีพเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ

เสริมทักษะทางวิชาชีพเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดำเนินโครงการเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ ประกอบด้วย ทักษะด้านไอที "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนโลก โอกาสและความท้าทายของนักบัญชี" ทักษะภาษี "ภาษีที่ธุรกิจจำเป็นต้องใช้ และภาษีที่นักบัญชีต้องจัดทำ" และทักษะทางบัญชี  "การปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีที่ไม่ควรลืม" และ "การบัญชีภาครัฐ"

วันที่ 10 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คนเก่ง ฺBCOM

คนเก่ง ฺBCOM

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพขั้น​ 3​ อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล​ (Data Analyse)​ มาตรฐานคุณภาพบุคลากรด้านไอที​ ระดับประเทศ​ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ​ (TPQI)

วันที่ 10 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล

อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ อาคารสำนักดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 10 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาแห่งศตวรรษที่ 11

นักศึกษาแห่งศตวรรษที่ 11

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  เมื่อวันที่ 17 20 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 10 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

New Gen New Media

New Gen New Media

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

้healing mind check-in ตรวจเช็คสุขภาพใจเยาวชนไทยยุคโควิด

้healing mind check-in ตรวจเช็คสุขภาพใจเยาวชนไทยยุคโควิด

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม healing mind check-in ตรวจเช็คสุขภาพใจเยาวชน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุึม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เตรียมความพร้อม นักศึกษา

เตรียมความพร้อม นักศึกษา

 หลักสูตรวิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาภาควิชาการบัญชีและการเงิน

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

สมาร์ทโฟน “เพื่อรู้เท่าทันสื่อ”

สมาร์ทโฟน “เพื่อรู้เท่าทันสื่อ”

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่

พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการอบรมนัการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ เรื่อง พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ ณ ห้อง 29041 ณ อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 / 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 / 2563

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2564  

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

วัยมันส์ทันข่าวปลอม

วัยมันส์ทันข่าวปลอม

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา กิจกรรม วัยมันส์ทันข่าวปลอม

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาพบผู้ประกอบการ

นักศึกษาพบผู้ประกอบการ

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดโครงการนักศึกษาพบผู้ประกอบการ ที่เรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ เอนก ชิตเกษร เจ้าของกิจการ ร้านเรือนไม้ไทยใหญ่

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

FMS ONE DAY TOUR

FMS ONE DAY TOUR

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร FMS ONE DAY TOUR

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

“มุมมองผ่านเลนส์เป็นงานศิลป์”

“มุมมองผ่านเลนส์เป็นงานศิลป์”

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนา ในหัวข้อ “มุมมองผ่านเลนส์เป็นงานศิลป์”

วันที่ 01 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ 01 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อาจารย์กิรณา ยุ่สุ่นแซม อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ร่วมกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาลงพื้นที่ เพิ่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วันที่ 01 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

จิตอาสานักศึกษาการจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

จิตอาสานักศึกษาการจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดโครงการจิตอาสานักศึกษาการจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ผจญภัยโลกสื่อโฆษณาออนไลน์

ผจญภัยโลกสื่อโฆษณาออนไลน์

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

MGT Open House 2021

MGT Open House 2021

หลักสูตรการจัดการได้จัดโครงการ “MGT Open House เปิดบ้านเล่าเรื่องการจัดการ”เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

สร้างเสริมทักษะ 3 R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR

สร้างเสริมทักษะ 3 R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด กิจกรรม โครงการสร้างเสริมทักษะ 3 R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR เป็นกิจกรรม ฝึกการเขียนโครงการ CSR

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่