คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมอบรางวัล IP champion

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมอบรางวัล IP champion

อ่านรายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านรายละเอียด

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ แจ้งเลื่อนปรับเปลี่ยนเวลาเปิดทำการ

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ แจ้งเลื่อนปรับเปลี่ยนเวลาเปิดทำการ

อ่านรายละเอียด

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563

อ่านรายละเอียด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล IP champion

กรมทรัพย์สินทางปัญญา การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล IP champion

อ่านรายละเอียด

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงเวลาให้งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยงานราชการ

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงเวลาให้งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยงานราชการ

อ่านรายละเอียด

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบป้ายโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบป้ายโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

อ่านรายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

อ่านรายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557

อ่านรายละเอียด

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุน

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุน

อ่านรายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

อ่านรายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

อ่านรายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านรายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรม

อ่านรายละเอียด

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

อ่านรายละเอียด

จังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านรายละเอียด

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่