คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านรายละเอียด

ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย

ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี63

ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี63

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารRangsit Journal of Social

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารRangsit Journal of Social

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ในสถานศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ในสถานศึกษา

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

อ่านรายละเอียด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม

อ่านรายละเอียด

การให้กู้เงินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี63

การให้กู้เงินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี63

อ่านรายละเอียด

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

อ่านรายละเอียด

เชิญเข้ารับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ปี2563

เชิญเข้ารับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ปี2563

อ่านรายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กองบุญบูรณะป้ายข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กองบุญบูรณะป้ายข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่านรายละเอียด

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

อ่านรายละเอียด

มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019

มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019

อ่านรายละเอียด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัย

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการPre Talent Movilityประจำปี63

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการPre Talent Movilityประจำปี63

อ่านรายละเอียด

ขอส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ

ขอส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการBig Data Cloud Computing 2020

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการBig Data Cloud Computing 2020

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่10

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่10

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่