คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ (มรภ.วไลยอลงกรณ์)

เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ (มรภ.วไลยอลงกรณ์)

อ่านรายละเอียด

แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า

แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า

อ่านรายละเอียด

การโปรโมทโรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย

ขอความอนุเคราะห์ทำการโปรโมทโรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย

อ่านรายละเอียด

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563

อ่านรายละเอียด

วารสาร interEcon Newsletter

กระทรวงต่างประเทศมอบวารสาร interEcon Newsletter

อ่านรายละเอียด

รร.เชตุพนศึกษาขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายทานสลากภัต

รร.เชตุพนศึกษาขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายทานสลากภัต

อ่านรายละเอียด

ม.แม่โจ้ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563

ม.แม่โจ้ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนาKrungsri University Volunteer Project 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนาKrungsri University Volunteer Project 2563

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพศ.2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพศ.2564

อ่านรายละเอียด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

อ่านรายละเอียด

การผ่อนคลายการบังคับใช้กฏหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

การผ่อนคลายการบังคับใช้กฏหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

อ่านรายละเอียด

แนวทางปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิด19ในสถานศึกษาทุกระดับ

แนวทางปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิด19ในสถานศึกษาทุกระดับ

อ่านรายละเอียด

ขอส่งหนังสือเรื่องขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ขอส่งหนังสือเรื่องขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง

ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี2563 (มรภ.อุตรดิตถ์)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี2563 (มรภ.อุตรดิตถ์)

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่างๆ

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่างๆ

อ่านรายละเอียด

ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

อ่านรายละเอียด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง

อ่านรายละเอียด

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่