คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า” ในพื้นที่เมืองเก่า ทั้ง 32 เมืองในประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ประเภทการประกวด ประเภทที่ 1 นักเรียน ไม่เกิน ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้ส่งผลงาน กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน ประเภทที่ 2 นิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท ผู้ส่งผลงาน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาโท และแสดงหลักฐานการเป็นนิสิต-นักศึกษา ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป ผู้ส่งผลงาน เป็นบุคคลทั่วไป


ไฟล์ดาวน์โหลด


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่