คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ดาว์นโหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกสารอื่น ๆ

- บันทึกข้อความขอเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กรณีถึงเจ้าตัวโดยตรง - หนังสือเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีถึงเจ้าตัวโดยตรง
- บันทึกข้อความขอเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กรณีผ่านหัวหน้าหน่วยงาน - หนังสือเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีผ่านหัวหน้าหน่วยงาน
- หนังสือขออนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายในหน่วยงานภายนอก - บันทึกข้อความขอนำนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายในหน่วยงานภายใน
- หนังสือขออนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดุงานในหน่วยงานภายนอก - บันทึกข้อความกรณีที่จะให้คณบดีลงนาม เป็นเลขออกจากสำนักงานคณบดี
- บันทึกข้อความกรณีนักศึกษาจะมีการดำเนินเรื่่องต่างๆ ผ่านภาควิชาเข้าคณะ
- บันทึกข้อความ - แบบเสนอสารสนเทศการได้รับรางวัล และเกียรติคุณ
- หนังสือเชิืญวิทยากร (กรณีเชิญถึงวิทยากรโดยตรง) - หนังสือขออนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
- ใบคำร้องขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค - หนังสือขออนุเคราะห์ข้อมูลแก่นักศึกษา.doc
- หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีเชิญผ่านหน่วยงานที่วิทยากรสังกัด) - ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
- คำร้องขออนุญาตสอบกลางภาครายวิชาที่ขาดสอบ - แบบคำขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ประกาศข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน:ณ มหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน(แลกเปลี่ยนนักศึกษา)
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม 1 เดือน ที่เมืองฮากาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รุ่นที่ 3
- คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่