ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตร
หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา จำนวนรับ/คน วันที่อบรม อัตราสัมมนา Booking

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน)

รายละเอียดคอร์ส :
หัวข้อสัมมนา "ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายหลังcovid-19 "

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2563
ลงทะเบียน 8.30 น.
งานเริ่มเวลา 08.45-12.00 น.

ติดต่อ ฺBTC 053885800 Email : btc.cmru@gmail.com
อาจารย์ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 0811748382
บรรยายโดย : ดร.ชาคริต  พิชาญางกูรและ คุณราเมศ  รัตยันตรกร
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2โรงแรมแคนทรี ฮิลล์ เชียงใหม่
35 วันที่ 03 เดือน ธันวาคม ปี 2563 ฟรี ปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อลงทะเบียน

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน)

รายละเอียดคอร์ส :
หัวข้อสัมมนา "ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายหลังcovid-19 "

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
ลงทะเบียน 8.30 น.
งานเริ่มเวลา 08.45-12.00 น.

ติดต่อ ฺBTC 053885800 Email : btc.cmru@gmail.com
อาจารย์ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 0811748382
บรรยายโดย : ดร.ชาคริต  พิชาญางกูร และ คุณทองเพียร  ศรีสว่าง
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2โรงแรมแคนทรี ฮิลล์ เชียงใหม่
30 วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2563 ฟรี ลงทะเบียน

ดูรายชื่อลงทะเบียน

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างชาญฉลาด

รายละเอียดคอร์ส :
หัวข้อสัมมนา "การวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างชาญฉลาด "

รายละเอียด
- ทำไมต้องวางแผนทางการเงิน
- การประเมินความมั่งคงทางการเงินของคุณ
- การตั้งเป้าหมายทางการเงิน
- การจัดทำแผนทางการเงินเพื่อไปสู่เป้าหมาย
o การบริหารสินทรัพย์
o การบริหารหนี้สินส่วนบุคคล
o การออมและการลงทุน
o การวางแผนภาษีเงินได้
o การเตรียมพร้อมทางการเงินหลังเกษียณ
- การปฏิบัติตามแผนทางการเงิน
- ตรวจสอบและปรับปรุงแผนทางการเงิน
- เคล็ดลับสู่ความมั่นคงทางการเงิน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้สนใจภายในและภายนอก นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า
อัตราอบรม
ฟรี เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562
ลงทะเบียน 8.00 น.
งานเริ่มเวลา 9.00-12.00 น.
ติดต่อ ฺBTC 053885800 Email : btc.cmru@gmail.com
อาจารย์วิไลพร ไชยโย 085-8672859

บรรยายโดย : อาจารย์กิรณา ยี่สุ่นแซม
สถานที่จัด : อาคาร 19 ชั้น 5 ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50 วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 2562 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Seminar De(code)HR code#3 Engagement

รายละเอียดคอร์ส :
หัวข้อสัมมนา "Work with Happiness"

รายละเอียด
1. นัก HR กับกลยุทธ์สร้างสุขในองค์กร
2. กิจกรรมสร้างสุข
3.ศาสตร์พระราชากับความสุขในการทำงาน
สำรองที่นั่งออนไลน์ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
อัตราอบรม
ฟรี เพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียน 8.00 น.
งานเริ่มเวลา 9.00-12.00 น.

ติดต่อ ฺBTC 053885800 Email : btc.cmru@gmail.com
อาจารย์ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 0811748382

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร บรรยาย คลิกดาวน์โหลด
บรรยายโดย : คุณปรีชาพล ดุลนีย์
Senior Assistant Vice President Human Resources Management Department Muang Thai Lift Assurance PCL.
Nation Institute of Development Administration (NIDA)
สถานที่จัด : ณ ห้องมินิ เธียร์เตอร์ (Mimi Theater) ชั้น4 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 วันที่ 28 เดือน มิถุนายน ปี 2562 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

รายละเอียดคอร์ส :
หัวข้อสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

รายละเอียด
วัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำลักษณะและรูปแบบของการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอในการประกอบการพิจารณายื่นขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจ / ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน / ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป

สำรองที่นั่งออนไลน์ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
อัตราอบรม
ฟรี เพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียน 08.30 – 9.00 น. และเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ติดต่อ BTC 053885800 Email : btc.cmru@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงตะวัน พลอาจ 081-2872508

บรรยายโดย : คุณภัทร์ฐิตา คำราพิช
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สถานที่จัด : อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 19) ชั้น 5 ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม ปี 2562 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.-อบท.

รายละเอียดคอร์ส :
หัวข้อสัมมนา อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.-อบท.

รายละเอียด
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน
กระบวนการจัดทำบัญชี ตัวอย่างการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน
แบบฟอร์มการบันทึกบัญชีครัวเรือน การฝึกปฏิบัติในการบันทึกบัญชีครัวเรือน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้สนใจภายในและภายนอก นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

สำรองที่นั่งออนไลน์ ภายใน 19 กรกฏาคม 2562
อัตราอบรม
ฟรี เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

20 กรกฏาคม 2562
ลงทะเบียน 09.00 – 12.00 น..
ติดต่อ BTC 053885800 Email : btc.cmru@gmail.com
อาจารย์วิไลพร ไชยโย 085-8672859

บรรยายโดย : อาจารย์กิรณา ยี่สุ่นแซม
สถานที่จัด : อาคาร 19 ชั้น 5 ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50 วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 2562 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการให้ความรู้และการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SME)

รายละเอียดคอร์ส :
หัวข้อสัมมนา โครงการให้ความรู้และการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SME)

รายละเอียด
1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
2. เครื่องมือที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมาย ท่านที่กำลังเริ่มทำธุรกิจและผู้ที่เตรียมพร้อม จะเข้าสู่การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

สำรองที่นั่งออนไลน์ ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2562
อัตราอบรม
ฟรี เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

20 กรกฏาคม 2562
ลงทะเบียน 12.30 – 13.00 น..
งานเริ่มเวลา 13.00-16.00 น.
ติดต่อ BTC 053885800 Email : btc.cmru@gmail.com
อาจารย์วลัยพร สุพรรณ 099-2498292

บรรยายโดย : อ.ดร.รัฐ ใจรักษ์
อาจารย์วลัยพร สุพรรณ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่จัด : อาคาร 19 ชั้น 5 ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50 วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 2562 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสียภาษีครบวงจรสำหรับผู้ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดคอร์ส :
หัวข้อสัมมนา "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสียภาษีครบวงจรสำหรับผู้ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"

รายละเอียด
1.การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ E-Commerce
3.ประเภทของการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.ภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำรองที่นั่งออนไลน์ ภายในวันที่ วันที่ 28 มีนาคม 2562
อัตราอบรม
ฟรี เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562
ลงทะเบียน 8.00 น.
งานเริ่มเวลา 13.00-16.00 น.
ติดต่อ BTC 053885800 Email : btc.cmru@gmail.com
อาจารย์วิไลพร ไชยโย 085-8672859

บรรยายโดย :
ผศ.ดร.กมลทิพย์  คำใจ
อาจารย์วิไลพร  ไชยโย
อาจารย์ พิชญานันท์ อมรพิชญ์
สถานที่จัด : อาคาร 19 ชั้น 5 ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50 วันที่ 30 เดือน มีนาคม ปี 2562 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยกประเภทเงินได้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

รายละเอียดคอร์ส :
หัวข้อสัมมนา "อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยกประเภทเงินได้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก"

รายละเอียด
1.โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561
2.หลักเกณฑ์ทางภาษีที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ผู้เสียภาษีต้องทราบ
3.ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 40(1)-(8) เปรียบเทียบเงินได้ที่มักเข้าใจผิด
4.การหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ทั้ง 8 ประเภท
5.ปัญหาค่าลดหย่อน พร้อม Update ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ควรพลาด
6.การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ Internet
7.ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

สำรองที่นั่งออนไลน์ ภายในวันที่ วันที่ 28 มีนาคม 2562
อัตราอบรม
ฟรี เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562
ลงทะเบียน 8.00 น.
งานเริ่มเวลา 9.00-12.00 น.
ติดต่อ BTC 053885800 Email : btc.cmru@gmail.com
อาจารย์วิไลพร ไชยโย 085-8672859

บรรยายโดย :
ผศ.ดร.กมลทิพย์  คำใจ
อาจารย์วิไลพร  ไชยโย
อาจารย์ พิชญานันท์ อมรพิชญ์
สถานที่จัด : อาคาร 19 ชั้น 5 ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50 วันที่ 30 เดือน มีนาคม ปี 2562 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Seminar De(code)HR Code#2 Talent

รายละเอียดคอร์ส :
หัวข้อสัมมนา "Modernizing People Management for High Performance"

รายละเอียด
1.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ A New Generation Employees
2.ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมรรถนะสูง Leadership for High Performance
3.การบริหารพนักงานศักยภาพสูง Talent Management

สำรองที่นั่งออนไลน์ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562
อัตราอบรม
ฟรี เพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
ลงทะเบียน 8.00 น.
งานเริ่มเวลา 9.00-12.00 น.

ติดต่อ ฺBTC 053885800 Email : btc.cmru@gmail.com
อาจารย์ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 0811748382

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกดาวน์โหลด
บรรยายโดย : คุณภาณุรัตน์ คุณลาภ Assistant Manager - Learning Architect (leadership)SCG Learning,Corporate Human Resources Division,The Siam Cement PLC MSc.(Global Economy) with Merit,University of Glasgow,UK
สถานที่จัด : ณ ห้องมินิ เธียร์เตอร์ (Mini Theater) ชั้น 4 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 วันที่ 25 เดือน มกราคม ปี 2562 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลและการขอต่ออายุวีซ่า สำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ

รายละเอียดคอร์ส :
-สรุปขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติ ตลอดจนตัวอย่างเอกสาร และการกรอกเอกสารต่างๆ ของการจดทะเบียนนิติบุคคล(ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด),การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน(Work Permit),และการต่ออายุวีซ่า(Visa)
-เป็นการอบรมทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ(Workshop) ในการฝึกจัดทำและกรอกเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
-ผู้ประกอบการอาชีพให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล(ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด),การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน(Work Permit),และการต่ออายุวีซ่า(Visa)
-ผู้สนในทั่วไป


อัตราอบรม
-ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย
-บุคลากรทั่วไป 99 บาท
-รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกดาวน์โหลด
บรรยายโดย : คุณบรรณภพ มือคม กรรมการผู้จัดการสำนักงานบัญชี เอ็น.เอ.เอ็ม.แอ็คเค้าท์ติ้ง
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50 วันที่ 19 เดือน มกราคม ปี 2562 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการยื่นงบการเงินผ่านระบบออนไลน์(E-FilING)

รายละเอียดคอร์ส :
-สรุปขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติตลอดจนตัวอย่างเอกสาร และการกรอกเอกสารต่างๆ ของการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการยื่นงบการเงินผ่านระบบ E-Filing
-แสดงตัวอย่างงบการเงินที่ไม่ถูกต้อง ที่ผู้สอบบัญชีมักให้นำกลับไปแก้ไข
-เป็นการอบรมทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในการฝึกจัดทำและกรอกเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้อบรมนำไปปฏิบัติได้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
-ผู้ประกอบอาชีพในสำนักงานบัญชีที่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและยื่นงบการเงิน
-พนักงานฝ่ายบัญชีในกิจการต่างๆ ที่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและยื่นงบการเงิน
-ผู้สนใจทั่วไป


อัตราอบรม
-ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย
-บุคลากรทั่วไป 99 บาท


ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกดาวน์โหลด
บรรยายโดย : คุณบรรณภพ มือคม กรรมการผู้จัดการสำนักงานบัญชี เอ็น.เอ.เอ็ม.แอ็คเค้าท์ติ้ง
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50 วันที่ 26 เดือน มกราคม ปี 2562 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งานสัมมนา De (code) HR Code#1 Change  

รายละเอียดคอร์ส : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC: Business Training Center)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นสำคัญ
1. Technology-Process-HR Capability ปรับโฉม HR ด้วยกลยุทธ์เชิงรุก ผ่านการใช้เทคโนโลยี การพัฒนากระบวนการภายใน และการเพิ่มขีดความสามารถของคน HR
2. HR Change: Communication and Change Management การสื่อสารและบริหารการเปลี่ยนแปลง หัวใจสำคัญที่ทำให้การปรับโฉม HR4.0 ประสบความสำเร็จ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 – 12.00 น.
Free (ด่วน เพียง 30 ที่นั่ง เท่านั้น) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ BTC 053885800
btc.cmru@gmail.com
อาจารย์ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
0811748382
รายชื่อผู้เข้าอบรม
บรรยายโดย :
1. คุณโชติรส ดำรงศานติ HR Strategy Manager, Central Restaurant Group. (Central Group)
2. อาจารย์สุวลักษณ์ อ้วนสอาด หัวหน้าสถานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
3. อาจารย์ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถานที่จัด : ณ ห้องมินิ เธียร์เตอร์ (Mini Theater) ชั้น 4 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 วันที่ 08 เดือน มิถุนายน ปี 2561 ฟรี ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ paper 1

รายละเอียดคอร์ส : สรุปรวบยอดเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจและง่ายต่อการจดจำ ตะลุยโจทย์ เพื่อพิชิต ใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single license) การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาคทฤษฎีการลงทุนและภาคปฎิบัติ จาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ. สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย.(ATI)

*สมัครเฉพาะอบรม ค่าธรรมเนียม 4,800 บาท
*สมัครสอบใบอนุญาติสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

วันที่อบรม : 25,26,31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561
บรรยายโดย : ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์,คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
40 วันที่ 25 เดือน มีนาคม ปี 2561 4800 ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดคอร์ส :
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี บ/ช 6.0 อื่นๆ 0.0 รวมชั่วโมง 6.0
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี บ/ช 0.0 อื่นๆ 6.0 รวมชั่วโมง 6.0
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล  วัฒนโยธิน
ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร
สถานที่จัด : ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่
150 วันที่ 04 เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 1,100 ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี2561-2562 และการเปลี่ยนแปลงกฏหมายภาษีอากรและผลกระทบของระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)

รายละเอียดคอร์ส : ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี บ/ช 0.0 อื่นๆ 6.0 รวมชั่วโมง 6.0
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล  วัฒนโยธิน
สถานที่จัด : ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่
150 วันที่ 05 เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 1,100 ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Update มาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปี 2561 และ 2562 สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

รายละเอียดคอร์ส : ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี บ/ช 6.0 อื่นๆ 0.0 รวมชั่วโมง 6.0
บรรยายโดย : ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
สถานที่จัด : ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่
150 วันที่ 04 เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 1,100 ปิดรับสมัคร
ศูนย์ฝึกอบรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-885800 , FAX : 053-885809 E-Mail : BTC.CMRU@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ