รายการผลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

# ชื่องานวิจัย ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย ดูข้อมูล
1 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ
2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเชียน ปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 อาจารย์ ดร. นัทธ์หทัย เถาตระกูล
3 การวิเคราะห์ศักยภาพทางการผลิตและต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
4 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการตลาดอย่างสร้างสรรค์บนฐาน อัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การกระจ่ายความเจริญและเมืองน่าอยู่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
5 การยกระดับศักยภาพธุรกิจของชุมชน ตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
6 การพัฒนาระบบบัญชีของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
7 การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเชียนปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
8 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
9 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเชียน ปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
10 การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สู่การท่องเที่ยวระดับอาเชียน ปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
11 การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ
12 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะครบวงจรด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนตำบลป่าแป่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
13 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชุศานติ
14 การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 อาจารย์ เสกสรรค์ มณีธร
15 การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ
16 IT Governance Ontology Based on Sufficiency Economy Philosophy for Knowledge Representation System อื่นๆ 2561 อาจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์
17 A Data Analysis Model Based on The Principles of Business Intelligence : A Case study of Food and Beverage Business อื่นๆ 2561 อาจารย์ กุสุมา สุธาคำ
18 การจัดการความรู้เกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 อาจารย์ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
19 ผลของการใช้ข้อมูลย้อยกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี
20 Defining Organizational Attraction Factors that Influence Thai Applicants Graduating in the Field of Information Technology to Accept a Job Offer in Commercial Bank อื่นๆ 2561 อาจารย์ ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์
21 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 อาจารย์ ดร. นัทธ์หทัย เถาตระกูล
22 การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 อาจารย์ พรวีนัส บุญมากาศ
23 การจัดการด้านความรู้ด้านบัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปลามัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พุทธมน สุวรรณอาสน์
24 คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 อาจารย์ ดร. ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ
25 การใช้ชุดวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 6 อ. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 อาจารย์ ดร. มัทนา อินไชย
26 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์จากมะเกี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
27 การจัดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพีชเศรษฐกิจในเขต อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
28 การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
29 การศึกษาแนวทางการดำเนิินงานของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสตอเบอร์รี่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบ้านโป่งแยงนอก​ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 อาจารย์ ดร. วินยาภรณ์ พราหมณโชติ
30 ขอบข่ายการศึกษาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อื่นๆ 2561 อาจารย์ ดร. วินยาภรณ์ พราหมณโชติ
31 Determinants of foreign direct investment in Thailand : Chinese investors in Chiang Mai อื่นๆ 2561 อาจารย์ ดร. วินยาภรณ์ พราหมณโชติ
32 การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
33 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
34 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษครของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
35 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
36 An Evidential K-nearest Neighbor Classifier based on Contextual Discounting อื่นๆ 2561 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
37 การปลูกพีชทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้ความร่วมมือของชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 อาจารย์ เกษม กุณาศรี
38 Do Thai Muslim Travelers and Foreign Muslim Travelers have different Motif on Travelling to Chiang Mai อื่นๆ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
39 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ
40 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ
41 Logistic strategy and supply chain management to develop channel distribution Thailand – Myanmar border trade, the area of Chiang Mai to support AEC อื่นๆ 2560 อาจารย์ กันตา ตันนิยม
42 การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ
43 การส่งเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยชุมชนมีส่วนร่วม กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560 อาจารย์ กิตติยาภรณ์ อินธิปีก
44 The Study on the Problems in Financial Accounting of the Community Enterprise Groups from Rimnue Sub-district, Maerim District, Chiang Mai Province อื่นๆ 2560 อาจารย์ กิรณา ยี่สุ่นแซม
45 DATA ANALYSIS MODEL FOLLOWING THE BUSINESS INTELLIGENCE PRINCIPLES:A CASE STUDY OF DISTRICT HEALTH PROMOTION HOSPITAL IN THAILAND อื่นๆ 2560 อาจารย์ กุสุมา สุธาคำ
46 การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ ดร. จินดาภา ศรีสำราญ
47 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี
48 การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
49 การพัฒนาศักยภาพของ อำเภอแม่วาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ ดร. นัทธ์หทัย เถาตระกูล
50 A Comparative Study of the Concept of Mentor in Mythology and Concept of Mentor in HRD อื่นๆ 2560 อาจารย์ ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
51 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ พรวีนัส บุญมากาศ
52 การยอมรับและโอกาสทางการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ พลศรัณย์ ศันยทิพย์
53 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ พิชญานันท์ อมรพิชญ์
54 การจัดการด้านอุปสงค์ และอุปทานของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตแม่วางเชียงใหม่ ประเทศไทย Demand and Supply Management for Mae Wang Natural Tourism Site, Chiang Mai, Thailand อื่นๆ 2560 อาจารย์ ดร. มัทนา อินไชย
55 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายโอกาสทางการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
56 การสร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และส่วนประสมทางการตลาดใน ผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
57 Advertising Business in Chiang Mai Province, Thailand between 2013 to 2016 อื่นๆ 2560 อาจารย์ รจนกร แบ่งทิศ
58 การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รัชนีกร ปัญญา
59 การพัฒนาระบบบัญชี การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
60 การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
61 FACTORS AFFECT THE CAPABILITY OF THE THAI PROFESSIONAL ACCOUNTANTS TO AEC อื่นๆ 2560 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
62 การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
63 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
64 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
65 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายจากแอนาล็อคทีวีสู่ดิจิทัลทีวีสำหรับคนรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ ศุภนิช จันทร์สอง
66 Strengthening Knowledge of Using “Digital TV coupon” through AD and PR Media of People in Chiang Mai, Thailand อื่นๆ 2560 อาจารย์ ศุภนิช จันทร์สอง
67 การสร้างตัวแบบการบริหารวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
68 Factors Affecting the Motivation & Retention of Professional Accountants in Thai Organizations อื่นๆ 2560 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด
69 Professional Accountants Retention Factors in Thai Accounting Firm อื่นๆ 2560 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด
70 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต้นแบบจากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่-แม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
71 Impact of Forest Restoration on Poverty and Income Inequality : A case study in chiang mai Province ,Thailand อื่นๆ 2560 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
72 ความเชื่อมโยงของมาตรฐาน GAP ต่อการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานของกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ เกษม กุณาศรี
73 ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อรองรับ AEC : กรณีพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ตำบล หนองแหย่ง อำเภอสันทราย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชุศานติ
74 รูปแบบการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ The Pattern of gathering of The Elderly affects The Community Economic Development, The Case of Chiang Mai, Thailand อื่นๆ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชุศานติ
75 ช่องว่างสมรรถนะของธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวฮาลาล : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อื่นๆ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
76 การส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ
77 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีในเขตจังหวัดลำพูน อื่นๆ 2560 อาจารย์ เสกสรรค์ มณีธร
78 กลยุทธ์โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายการค้าชายแดน ไทย-เมียนมาร์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ กันตา ตันนิยม
79 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ
80 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีและการเงินโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจัดการขยะ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559 อาจารย์ กิรณา ยี่สุ่นแซม
81 พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี
82 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่: ปัจจัยถ่วงรั้ง ความคาดหวังของประชาชน และแนวทางการพัฒนาไปสู่ความเป็นสื่อพลเมือง กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
83 การจัดการเรียนรู้จากการอภิปรายตัวแบบบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์การ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ : นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559 อาจารย์ ประทานพร สุรินต๊ะ
84 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถ ในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ พชรพร อากรสกุล
85 การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
86 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
87 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
88 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
89 ความรู้ความเข้าใจการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559 อาจารย์ ศุภนิช จันทร์สอง
90 การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในบริบททางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
91 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีผลลัพย์และผลกระทบต่อชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ : พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
92 การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม อื่นๆ 2559 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด
93 การประเมินคุณค่าระบบนิเวศจากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ: กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่-แม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
94 การพยากรณ์โดยการใช้ฟังก์ชันความเชื่อถือ : การประยุกต์กับเศรษฐมิติการตลาด อื่นๆ 2559 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
95 กลยุทธ์การแข่งขันทางการค้าชายแดนของไทย ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้บริบทเศรษฐกิจชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ เกษม กุณาศรี
96 การสร้างเสริมการขยายโอกาสในการทำงาน และจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ
97 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตของผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ กันตา ตันนิยม
98 การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์
99 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ
100 สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองของพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อ. จ่าสิบตรี ดร. จอห์นนพดล วศินสุนทร(สถานะปัจจุบันไม่เป็นบุคลากร)
101 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้าน "บะข่างโว่" กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี
102 การพัฒนาระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายตีนจกแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ ชยภัทร พุ่มจันทร์
103 วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
104 แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ ทิพย์พธู กฤษสุนทร
105 การพัฒนากระบวนการสืบทอดตำแหน่งผู้นำชาติพันธุ์ด้วยสุนทรียสาธก อื่นๆ 2558 อาจารย์ ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
106 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ ดร. ปะราสี อเนก
107 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิเคราะห์จากมุมมองผู้บริโภค คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ พชรพร อากรสกุล
108 การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข
109 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ พรรณรัตน์ บุญกว้าง
110 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำกลุ่มธุรกิจชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ พิชญานันท์ อมรพิชญ์
111 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 รองศาตราจารย์ พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
112 การพัฒนากลยุทธการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พุทธมน สุวรรณอาสน์
113 การศึกษาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์ของผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ รจนกร แบ่งทิศ
114 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รัชนีกร ปัญญา
115 รูปแบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชนวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยใช้กระบวนการสื่อสารชุมชน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 อาจารย์ รินทร์ลภัส เกตุวีระพงค์
116 การศึกษาศักยภาพผู้ประกอบการวัยรุ่นเพื่อสร้างต้นแบบความสำเร็จทางธุรกิจในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการวัยรุ่นในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ วรมรรณ นามวงศ์
117 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
118 ชุดโครงการวิจัย แผนกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
119 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
120 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาของนักโฆษณามืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ ศิโรช แท่นรัตนกุล
121 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ ศุภนิช จันทร์สอง
122 รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงต่อการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
123 การรู้เท่าทันสื่อเยาวชนกับการกำหนดกรอบภาพการเล่าเรื่องความรักระหว่างชายกับชาย ในซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ อัญมณี ภักดีมวลชน
124 การค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ เกษม กุณาศรี
125 A Local Wisdom Transmission Processes and Tactics: A Case Study of Municipality Tambon Faham, Muang District, Chiang Mai Province อื่นๆ 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
126 กลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ
127 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นข้าวแต๋นทรายอัดแท่งสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารว่างและการยอมรับของผู้บริโภค คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
128 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ
129 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำกลุ่มธุรกิจชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ
130 การประเมินผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน กรณีศึกษา: บ้านสันทรายต้นกอก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี
131 วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 อาจารย์ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
132 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี
133 การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 อาจารย์ พิชญานันท์ อมรพิชญ์
134 การพัฒนาการบริหารจัดการถนนคนเดินสันกำแพงที่มีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557 อาจารย์ รัชนี เสาร์แก้ว
135 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รัชนีกร ปัญญา
136 การพัฒนาผู้นำท้องถิ่นต้นแบบของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
137 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
138 มูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
139 การจัดการเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด
140 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมสำหรับการพัฒนาด้านงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557 อาจารย์ อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม
141 ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชุศานติ
142 กระบวนการและกลยุทธ์การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
143 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557 อาจารย์ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
144 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตกับระดับผลการเรียนของนักศึกษา กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2556 อาจารย์ ศุภทัต แดงเครื่อง

ระบบสารสนเทศงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-885800 , FAX : 053-885809

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ