รายการผลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

# ชื่องานวิจัย ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย ดูข้อมูล
1 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557 อาจารย์ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
2 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมสำหรับการพัฒนาด้านงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557 อาจารย์ อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม
3 การพัฒนาการบริหารจัดการถนนคนเดินสันกำแพงที่มีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557 อาจารย์ รัชนี เสาร์แก้ว
4 รูปแบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชนวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยใช้กระบวนการสื่อสารชุมชน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 อาจารย์ รินทร์ลภัส เกตุวีระพงค์
5 ความรู้ความเข้าใจการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559 อาจารย์ ศุภนิช จันทร์สอง
6 พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี
7 การจัดการเรียนรู้จากการอภิปรายตัวแบบบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์การ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ : นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559 อาจารย์ ประทานพร ทองเขียว
8 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีและการเงินโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจัดการขยะ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559 อาจารย์ กิรณา ยี่สุ่นแซม
9 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่: ปัจจัยถ่วงรั้ง ความคาดหวังของประชาชน และแนวทางการพัฒนาไปสู่ความเป็นสื่อพลเมือง กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
10 การส่งเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยชุมชนมีส่วนร่วม กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560 อาจารย์ กิตติยาภรณ์ อินธิปีก
11 การศึกษาแนวทางการดำเนิินงานของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสตอเบอร์รี่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบ้านโป่งแยงนอก​ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 อาจารย์ ดร. วินยาภรณ์ พราหมณโชติ
12 คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 อาจารย์ ดร. ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ
13 ผลของการใช้ข้อมูลย้อยกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี
14 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์จากมะเกี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
15 การจัดการด้านความรู้ด้านบัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปลามัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พุทธมน สุวรรณอาสน์
16 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
17 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตกับระดับผลการเรียนของนักศึกษา กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2556 อาจารย์ ศุภทัต แดงเครื่อง
18 การใช้ชุดวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 6 อ. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561 อาจารย์ ดร. มัทนา อินไชย
19 การพัฒนาผู้นำท้องถิ่นต้นแบบของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
20 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำกลุ่มธุรกิจชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ
21 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
22 วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 อาจารย์ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
23 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ
24 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รัชนีกร ปัญญา
25 การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 อาจารย์ พิชญานันท์ อมรพิชญ์
26 มูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
27 การจัดการเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด
28 กระบวนการและกลยุทธ์การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
29 การประเมินผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน กรณีศึกษา: บ้านสันทรายต้นกอก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี
30 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี
31 ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชุศานติ
32 การค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ เกษม กุณาศรี
33 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตของผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ กันตา ตันนิยม
34 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาของนักโฆษณามืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ ศิโรช แท่นรัตนกุล
35 การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์
36 การรู้เท่าทันสื่อเยาวชนกับการกำหนดกรอบภาพการเล่าเรื่องความรักระหว่างชายกับชาย ในซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ อัญมณี ภักดีมวลชน
37 การศึกษาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์ของผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ รจนกร แบ่งทิศ
38 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ พรรณรัตน์ บุญกว้าง
39 การศึกษาศักยภาพผู้ประกอบการวัยรุ่นเพื่อสร้างต้นแบบความสำเร็จทางธุรกิจในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการวัยรุ่นในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ วรมรรณ นามวงศ์
40 สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองของพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อ. จ่าสิบตรี ดร. จอห์นนพดล วศินสุนทร(สถานะปัจจุบันไม่เป็นบุคลากร)
41 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ ศุภนิช จันทร์สอง
42 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ ดร. ปะราสี อเนก
43 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 รองศาตราจารย์ พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
44 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ
45 วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
46 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รัชนีกร ปัญญา
47 ชุดโครงการวิจัย แผนกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
48 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
49 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
50 การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข
51 การสร้างเสริมการขยายโอกาสในการทำงาน และจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ
52 การประเมินคุณค่าระบบนิเวศจากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ: กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่-แม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
53 การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในบริบททางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
54 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถ ในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ พชรพร อากรสกุล
55 กลยุทธ์การแข่งขันทางการค้าชายแดนของไทย ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้บริบทเศรษฐกิจชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ เกษม กุณาศรี
56 กลยุทธ์โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายการค้าชายแดน ไทย-เมียนมาร์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ กันตา ตันนิยม
57 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
58 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
59 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ
60 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
61 การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
62 การสร้างตัวแบบการบริหารวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
63 การส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ
64 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายโอกาสทางการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
65 การสร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และส่วนประสมทางการตลาดใน ผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
66 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
67 การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รัชนีกร ปัญญา
68 การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ
69 การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
70 การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
71 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
72 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ
73 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ พรวีนัส บุญมากาศ
74 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ พิชญานันท์ อมรพิชญ์
75 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ
76 การยอมรับและโอกาสทางการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ พลศรัณย์ ศันยทิพย์
77 ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อรองรับ AEC : กรณีพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ตำบล หนองแหย่ง อำเภอสันทราย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชุศานติ
78 การพัฒนาศักยภาพของ อำเภอแม่วาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ ดร. นัทธ์หทัย เถาตระกูล
79 ความเชื่อมโยงของมาตรฐาน GAP ต่อการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานของกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ เกษม กุณาศรี
80 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี
81 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต้นแบบจากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่-แม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
82 การพัฒนาระบบบัญชี การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
83 การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ ดร. จินดาภา ศรีสำราญ
84 การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
85 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายจากแอนาล็อคทีวีสู่ดิจิทัลทีวีสำหรับคนรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 อาจารย์ ศุภนิช จันทร์สอง
86 การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
87 การจัดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพีชเศรษฐกิจในเขต อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
88 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
89 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษครของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
90 การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 อาจารย์ พรวีนัส บุญมากาศ
91 การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ
92 การจัดการความรู้เกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 อาจารย์ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
93 การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
94 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 อาจารย์ ดร. นัทธ์หทัย เถาตระกูล
95 การปลูกพีชทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้ความร่วมมือของชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 อาจารย์ เกษม กุณาศรี
96 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีผลลัพย์และผลกระทบต่อชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ : พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
97 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
98 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเชียน ปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
99 การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเชียน ปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 อาจารย์ ดร. นัทธ์หทัย เถาตระกูล
100 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ
101 การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สู่การท่องเที่ยวระดับอาเชียน ปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
102 การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 อาจารย์ เสกสรรค์ มณีธร
103 การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเชียนปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย
104 การยกระดับศักยภาพธุรกิจของชุมชน ตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
105 การวิเคราะห์ศักยภาพทางการผลิตและต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
106 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการตลาดอย่างสร้างสรรค์บนฐาน อัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การกระจ่ายความเจริญและเมืองน่าอยู่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
107 การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ
108 การพัฒนาระบบบัญชีของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
109 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะครบวงจรด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนตำบลป่าแป่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
110 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชุศานติ
111 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นข้าวแต๋นทรายอัดแท่งสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารว่างและการยอมรับของผู้บริโภค คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
112 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิเคราะห์จากมุมมองผู้บริโภค คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ พชรพร อากรสกุล
113 กลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ
114 รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงต่อการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
115 แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ ทิพย์พธู กฤษสุนทร
116 การพัฒนาระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายตีนจกแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ ชยภัทร พุ่มจันทร์
117 การพัฒนากลยุทธการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พุทธมน สุวรรณอาสน์
118 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้าน "บะข่างโว่" กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี
119 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำกลุ่มธุรกิจชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558 อาจารย์ พิชญานันท์ อมรพิชญ์
120 Impact of Forest Restoration on Poverty and Income Inequality : A case study in chiang mai Province ,Thailand อื่นๆ 2560 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
121 ช่องว่างสมรรถนะของธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวฮาลาล : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อื่นๆ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
122 รูปแบบการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ The Pattern of gathering of The Elderly affects The Community Economic Development, The Case of Chiang Mai, Thailand อื่นๆ 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชุศานติ
123 การจัดการด้านอุปสงค์ และอุปทานของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตแม่วางเชียงใหม่ ประเทศไทย Demand and Supply Management for Mae Wang Natural Tourism Site, Chiang Mai, Thailand อื่นๆ 2560 อาจารย์ ดร. มัทนา อินไชย
124 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีในเขตจังหวัดลำพูน อื่นๆ 2560 อาจารย์ เสกสรรค์ มณีธร
125 การพยากรณ์โดยการใช้ฟังก์ชันความเชื่อถือ : การประยุกต์กับเศรษฐมิติการตลาด อื่นๆ 2559 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
126 DATA ANALYSIS MODEL FOLLOWING THE BUSINESS INTELLIGENCE PRINCIPLES:A CASE STUDY OF DISTRICT HEALTH PROMOTION HOSPITAL IN THAILAND อื่นๆ 2560 อาจารย์ กุสุมา สุธาคำ
127 Advertising Business in Chiang Mai Province, Thailand between 2013 to 2016 อื่นๆ 2560 อาจารย์ รจนกร แบ่งทิศ
128 Strengthening Knowledge of Using “Digital TV coupon” through AD and PR Media of People in Chiang Mai, Thailand อื่นๆ 2560 อาจารย์ ศุภนิช จันทร์สอง
129 FACTORS AFFECT THE CAPABILITY OF THE THAI PROFESSIONAL ACCOUNTANTS TO AEC อื่นๆ 2560 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
130 Logistic strategy and supply chain management to develop channel distribution Thailand – Myanmar border trade, the area of Chiang Mai to support AEC อื่นๆ 2560 อาจารย์ กันตา ตันนิยม
131 The Study on the Problems in Financial Accounting of the Community Enterprise Groups from Rimnue Sub-district, Maerim District, Chiang Mai Province อื่นๆ 2560 อาจารย์ กิรณา ยี่สุ่นแซม
132 Do Thai Muslim Travelers and Foreign Muslim Travelers have different Motif on Travelling to Chiang Mai อื่นๆ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
133 A Local Wisdom Transmission Processes and Tactics: A Case Study of Municipality Tambon Faham, Muang District, Chiang Mai Province อื่นๆ 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
134 Defining Organizational Attraction Factors that Influence Thai Applicants Graduating in the Field of Information Technology to Accept a Job Offer in Commercial Bank อื่นๆ 2561 อาจารย์ ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์
135 การพัฒนากระบวนการสืบทอดตำแหน่งผู้นำชาติพันธุ์ด้วยสุนทรียสาธก อื่นๆ 2558 อาจารย์ ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
136 A Comparative Study of the Concept of Mentor in Mythology and Concept of Mentor in HRD อื่นๆ 2560 อาจารย์ ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
137 Factors Affecting the Motivation & Retention of Professional Accountants in Thai Organizations อื่นๆ 2560 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด
138 Professional Accountants Retention Factors in Thai Accounting Firm อื่นๆ 2560 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด
139 การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม อื่นๆ 2559 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด
140 An Evidential K-nearest Neighbor Classifier based on Contextual Discounting อื่นๆ 2561 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
141 ขอบข่ายการศึกษาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อื่นๆ 2561 อาจารย์ ดร. วินยาภรณ์ พราหมณโชติ
142 Determinants of foreign direct investment in Thailand : Chinese investors in Chiang Mai อื่นๆ 2561 อาจารย์ ดร. วินยาภรณ์ พราหมณโชติ
143 IT Governance Ontology Based on Sufficiency Economy Philosophy for Knowledge Representation System อื่นๆ 2561 อาจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์
144 A Data Analysis Model Based on The Principles of Business Intelligence : A Case study of Food and Beverage Business อื่นๆ 2561 อาจารย์ กุสุมา สุธาคำ

ระบบสารสนเทศงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-885800 , FAX : 053-885809

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ