รายชื่อนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

# ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย ภาควิชา ดูข้อมูล
1 อาจารย์ กันตา ตันนิยม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
2 อาจารย์ พชรพร อากรสกุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
3 รองศาตราจารย์ พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
4 อาจารย์ ดร. มัทนา อินไชย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
5 รองศาตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
6 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
7 อาจารย์ เกษม กุณาศรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
8 อาจารย์ ดร. จินดาภา ศรีสำราญ ภาควิชาการตลาด
9 อาจารย์ ดร. นัทธ์หทัย เถาตระกูล ภาควิชาการตลาด
10 อาจารย์ ดร. ปะราสี อเนก ภาควิชาการตลาด
11 อาจารย์ พรรณรัตน์ บุญกว้าง ภาควิชาการตลาด
12 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น ภาควิชาการตลาด
13 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
14 อาจารย์ กิตติยาภรณ์ อินธิปีก ภาควิชาบริหารธุรกิจ
15 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี ภาควิชาบริหารธุรกิจ
16 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี ภาควิชาบริหารธุรกิจ
17 อาจารย์ ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
18 อาจารย์ ประทานพร สุรินต๊ะ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
19 อาจารย์ ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล ภาควิชาบริหารธุรกิจ
20 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข ภาควิชาบริหารธุรกิจ
21 อาจารย์ ดร. ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
22 อาจารย์ รัชนี เสาร์แก้ว ภาควิชาบริหารธุรกิจ
23 อาจารย์ วรมรรณ นามวงศ์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
24 อาจารย์ ดร. วินยาภรณ์ พราหมณโชติ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
25 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
26 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
27 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ
28 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชุศานติ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
29 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
30 อาจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
31 อาจารย์ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
32 อาจารย์ เสกสรรค์ มณีธร ภาควิชาบริหารธุรกิจ
33 อาจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34 อาจารย์ กุสุมา สุธาคำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35 อาจารย์ ชยภัทร พุ่มจันทร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36 อาจารย์ วลัยพร สุพรรณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37 อาจารย์ อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ คำใจ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
39 อาจารย์ กิรณา ยี่สุ่นแซม ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
40 อาจารย์ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
41 อาจารย์ พรวีนัส บุญมากาศ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
42 อาจารย์ พิชญานันท์ อมรพิชญ์ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
43 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พุทธมน สุวรรณอาสน์ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
44 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รัชนีกร ปัญญา ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
45 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
46 อาจารย์ วิไลพร ไชยโย ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
47 อ. จ่าสิบตรี ดร. จอห์นนพดล วศินสุนทร(สถานะปัจจุบันไม่เป็นบุคลากร) ภาควิชานิเทศศาสตร์
48 อาจารย์ ทิพย์พธู กฤษสุนทร ภาควิชานิเทศศาสตร์
49 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม ภาควิชานิเทศศาสตร์
50 อาจารย์ พลศรัณย์ ศันยทิพย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
51 อาจารย์ รจนกร แบ่งทิศ ภาควิชานิเทศศาสตร์
52 อาจารย์ รินทร์ลภัส เกตุวีระพงค์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
53 อาจารย์ ศิโรช แท่นรัตนกุล ภาควิชานิเทศศาสตร์
54 อาจารย์ ศุภทัต แดงเครื่อง ภาควิชานิเทศศาสตร์
55 อาจารย์ ศุภนิช จันทร์สอง ภาควิชานิเทศศาสตร์
56 อาจารย์ อัญมณี ภักดีมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์

ระบบสารสนเทศงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-885800 , FAX : 053-885809

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ