การเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2561

# ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย หัวข้อการวิจัย การเผยแพร่
1 อาจารย์ ดร. วินยาภรณ์ พราหมณโชติ ขอบข่ายการศึกษาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 

1 อาจารย์ ดร. วินยาภรณ์ พราหมณโชติ Determinants of foreign direct investment in Thailand : Chinese investors in Chiang Mai

ลงในวารสารนานาชาติ PSAKU International Journal of interdisciplinary Resesrch  ชึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Ingenta Connect จัดพิมโดย Elsevier-Social Science Research Network

1 อาจารย์ ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ Defining Organizational Attraction Factors that Influence Thai Applicants Graduating in the Field of Information Technology to Accept a Job Offer in Commercial Bank

 ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์. (2018).Defining Organizational Attraction Factors that Influence Thai Applicants Graduating in the Field of Information Technology to Accept a Job Offer in Commercial Bank. RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences, 6(1), 110-118.

1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ Do Thai Muslim Travelers and Foreign Muslim Travelers have different Motif on Travelling to Chiang Mai

Dejawit Nilwan. (2017). Do Thai Muslim Travelers and Foreign Muslim Travelers have different Motif on Travelling to Chiang Mai?. 2017 International Conference on Sustainable Development and Management 15th Conference on Sustainable Operation and Development, National Chin-Yi University of Technology, p76

1 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล An Evidential K-nearest Neighbor Classifier based on Contextual Discounting

นำเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Universite of Teachnologie of Compiegne  ประเทศฝรั่งเศษ The 9th international Conference on Soft methods in Probability and Statistics (SMPS 2018) ในระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561

1 อาจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์ IT Governance Ontology Based on Sufficiency Economy Philosophy for Knowledge Representation System

นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 International Conference on e-Commerce,e-Administration,e-Society,e-Education, and e-Technology - fall Session ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

1 อาจารย์ กุสุมา สุธาคำ A Data Analysis Model Based on The Principles of Business Intelligence : A Case study of Food and Beverage Business

นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 International Conference on e-Commerce,e-Administration,e-Society,e-Education, and e-Technology - fall Session ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น การเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2560

# ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย หัวข้อการวิจัย การเผยแพร่
1 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับใบตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ ช่องว่างสมรรถนะของธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวฮาลาล : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับที่ 4 หน้าที่ 20-34 เดือนตุลาคม ปี2560 เป็นวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-journal Citation Index Centre (TCI) Link

1 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด Factors Affecting the Motivation & Retention of Professional Accountants in Thai Organizations

วารสาร
Suwaluck Uan-saard and Ravee Phoewhawm. (2017) Factors Affecting the Motivation & Retention of Professional Accountants in Thai Organizations. Publication in UTCC International Journal of Business and Economics. (ISSN: 1906-5582) Volume 9 Number 1, June 2017, p119-134


proceeding
Suwaluck Uan-saard and Ravee Phoewhawm. (2017): Factors Affecting the Retention of Professional Accountants in Thai Organizations. 55th KU Annual Conference: Education Humanities and Social Sciences at Kasetsart University, p43

1 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล Impact of Forest Restoration on Poverty and Income Inequality : A case study in chiang mai Province ,Thailand

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on Sustainable Developmemt and management (ICSDM2017) & 15th Conference on Sustainable Opertion and Development  (SOD 2017) ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University Of Teachnology (NCUT) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 และได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากการนำเสนอ Papers

1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชุศานติ รูปแบบการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ The Pattern of gathering of The Elderly affects The Community Economic Development, The Case of Chiang Mai, Thailand

นำเสนอบทความวิชาการ/บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on Sustainable Developmemt and management (ICSDM2017) & 15th Conference on Sustainable Opertion and Development  (SOD 2017) ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University Of Teachnology (NCUT) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 Papers

1 อาจารย์ ดร. มัทนา อินไชย การจัดการด้านอุปสงค์ และอุปทานของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตแม่วางเชียงใหม่ ประเทศไทย Demand and Supply Management for Mae Wang Natural Tourism Site, Chiang Mai, Thailand

นำเสนอบทความวิชาการ/บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on Sustainable Developmemt and management (ICSDM2017) & 15th Conference on Sustainable Opertion and Development  (SOD 2017) ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University Of Teachnology (NCUT) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 Papers

1 อาจารย์ กุสุมา สุธาคำ DATA ANALYSIS MODEL FOLLOWING THE BUSINESS INTELLIGENCE PRINCIPLES:A CASE STUDY OF DISTRICT HEALTH PROMOTION HOSPITAL IN THAILAND

เข้าร่วมนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on Sustainable Developmemt and management (ICSDM2017) & 15th Conference on Sustainable Opertion and Development  (SOD 2017) ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University Of Teachnology (NCUT) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 Papers

1 อาจารย์ รจนกร แบ่งทิศ Advertising Business in Chiang Mai Province, Thailand between 2013 to 2016

เข้าร่วมนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on Sustainable Developmemt and management (ICSDM2017) & 15th Conference on Sustainable Opertion and Development  (SOD 2017) ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University Of Teachnology (NCUT) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 Papers

1 อาจารย์ ศุภนิช จันทร์สอง Strengthening Knowledge of Using “Digital TV coupon” through AD and PR Media of People in Chiang Mai, Thailand

เข้าร่วมนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on Sustainable Developmemt and management (ICSDM2017) & 15th Conference on Sustainable Opertion and Development  (SOD 2017) ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University Of Teachnology (NCUT) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 Papers

1 รองศาตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย FACTORS AFFECT THE CAPABILITY OF THE THAI PROFESSIONAL ACCOUNTANTS TO AEC

เข้าร่วมนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on Sustainable Developmemt and management (ICSDM2017) & 15th Conference on Sustainable Opertion and Development  (SOD 2017) ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University Of Teachnology (NCUT) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 Acceptance Letter Papers

1 อาจารย์ กันตา ตันนิยม Logistic strategy and supply chain management to develop channel distribution Thailand – Myanmar border trade, the area of Chiang Mai to support AEC

เข้าร่วมนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on Sustainable Developmemt and management (ICSDM2017) & 15th Conference on Sustainable Opertion and Development  (SOD 2017) ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University Of Teachnology (NCUT) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 Papers

1 อาจารย์ กิรณา ยี่สุ่นแซม The Study on the Problems in Financial Accounting of the Community Enterprise Groups from Rimnue Sub-district, Maerim District, Chiang Mai Province

เข้าร่วมนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on Sustainable Developmemt and management (ICSDM2017) & 15th Conference on Sustainable Opertion and Development  (SOD 2017) ณ มหาวิทยาลัย Nation Chin-Yi University Of Teachnology (NCUT) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 Papers

1 อาจารย์ ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล A Comparative Study of the Concept of Mentor in Mythology and Concept of Mentor in HRD

Pariwat Sirakiatsakul and Onasa Suwanprateat. (2017). A Comparative Study of the Concept of Mentor in Mythology and Concept of Mentor in HRD. Tentative Program for ASAIHL Conference 2017: ‘Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation’ Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, p231-240   

1 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด Professional Accountants Retention Factors in Thai Accounting Firm

Suwaluck Uan-saard. (2560). Professional Accountants Retention Factors in Thai Accounting Firm. The 10th Business Management Research Conference The 7th International Business Management Research Conference Faculty of Business Administration, p46-48.การเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2559

# ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย หัวข้อการวิจัย การเผยแพร่
1 อาจารย์ กิรณา ยี่สุ่นแซม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีและการเงินโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจัดการขยะ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1.ตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่: ปัจจัยถ่วงรั้ง ความคาดหวังของประชาชน และแนวทางการพัฒนาไปสู่ความเป็นสื่อพลเมือง

นำเสนอผลงานวิชาการ ณ Regina University จัดโดย Canada Communication Association ประเทศ แคนาดา วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

1 อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล การพยากรณ์โดยการใช้ฟังก์ชันความเชื่อถือ : การประยุกต์กับเศรษฐมิติการตลาด

ได้รับรางวัลวิจัยระดับดี ประจำปี 2559 ซึ่งได้เผยแพร่ในวารสาร International Journal Of Approximate Reasoning

1 อาจารย์ ประทานพร สุรินต๊ะ การจัดการเรียนรู้จากการอภิปรายตัวแบบบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์การ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ : นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประทานพร  ทองเขียว. (2559). การจัดการเรียนรู้จากการอภิปรายตัวแบบบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์การ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ : นักศึกษาสาชาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 : การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 756-762.

1 อาจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม

proceeding
สุวลักษณ์ อ้วนสอาด. (2559).: การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎวิจัยครั้งที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์, 519-529


วารสาร
สุวลักษณ์ อ้วนสอาด. (2559). การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษประจำปี 2559 , 519-530การเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2558

# ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย หัวข้อการวิจัย การเผยแพร่
1 อาจารย์ ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล การพัฒนากระบวนการสืบทอดตำแหน่งผู้นำชาติพันธุ์ด้วยสุนทรียสาธก

ปริวัตร เปลี่ยนศิริ และวาสิตา บุญสาธร. (2558). การพัฒนากระบวนการสืบทอดตำแหน่งผู้นำชาติพันธุ์ด้วยสุนทรียสาธก. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 55(3), 59-86.

1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ A Local Wisdom Transmission Processes and Tactics: A Case Study of Municipality Tambon Faham, Muang District, Chiang Mai Province

Dejawit Nilwan. (2015). A Local Wisdom Transmission Processes and Tactics: A Case Study of Municipality Tambon Faham, Muang District, Chiang Mai Province. International Conference (APSS 2015) at Japan.การเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2557

# ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย หัวข้อการวิจัย การเผยแพร่

ระบบสารสนเทศงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-885800 , FAX : 053-885809

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ