ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ)


วันที่ 26 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Adminศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ห้อปงระชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภาคพิเศษที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้มีกิจกรรม การบรรยายหัวข้อ ฝึกงานอย่างไรไม่ให้เจอ  Drama การวางตัวอย่างไรจึงจะเหมาะกับการเป็นนักศึกษาฝึกงาน  โดยวิทยากร คุณพริตพิมพ์ ทั่งเชียงใหม่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท x Agency Co.LTD. และการชี้แจงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการร์วิชาชีพ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 

ภาพกิจกรรม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter