ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 3/61


วันที่ 24 เดือน เมษายน ปี 2019 โดย Adminคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2561 (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) ในวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศแจ้งให้นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) ในภาคเรียนที่ 3/2561 ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่วกันศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter