ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2560


วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม ปี 2018 โดย Adminนศ.ที่ประสงค์จะฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สามารถลงทะเบียน กรอกข้อมูลการขอฝึกงานของหน่วยงานต่างๆ ในระบบสารสนเทศศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ  http://www.management.cmru.ac.th/mpec/ แล้วดาวน์โหลดใบแจ้งจำนงขอฝึกฯ  คณะวิทยาการจัดการ  ผ่านการอนุมัติจากทางภาควิชา แล้วนำส่งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อขอรับจดหมายขอความอนุเคราะห์การฝึกงาน นำไปมอบให้หน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ พิจารณาการตอบรับการฝึกงาน  สามารถยื่นเอกสารใบแจ้งจำนงารฝึกงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือน กันยายน 2561  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลข 053-885808 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter