ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerโครงสร้าง


คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฝึกฯ ของคณะวิทยาการจัดการ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
นางสุนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
 
     

  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกฯ ของคณะวิทยาการจัดการ

 
อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล
ประธานศูนย์ฝึกฯ
 

รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ศิรสา สอนศรี
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

อาจารย์ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน

อาจารย์ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

ดร.รัฐ ใจรักษ์
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน
นักวิชาการศึกษา
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter