ภาควิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

office hours

ปฏิทินวิชาการ

Journal & E-Book

E-Learning

ศูนย์ฝึกฯ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ประเมินความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร
     ข่าวกิจกรรม
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ประจำภาคการศึกษา 3/2562...
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/25...
 กิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต”...
 การสัมมนา “จากนิยายสู่ละคร”...
 การสัมมนา “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง ”...
 สัมมนาในหัวข้อ "เทคนิคการทำตลาดในยุค 4.0"...
 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS ...
 2 นักศึกษาเก่งคว้ารางวัล การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทา...
 นักศึกษาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ...
 เปิดบ้าน นิเทศศาสตร์ CMRU ...


     ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความ...
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน...
 ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...
 ธอส.เปิดตัวสินเชื่อวิมานเมฆ...
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสม...
 กองทุนบำเหน็จบำนาญขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี ...
 ขอขอบคุณท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้เก...
 เรื่องขยายเวลารับโอนข้่าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...
 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดก...
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง 2563...