ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

office hours

ปฏิทินวิชาการ

Journal & E-Book

E-Learning

ศูนย์ฝึกฯ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ประเมินความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร


     ข่าวประชาสัมพันธ์
 การยื่นแบบแสดงรายการภาษาเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภ...
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี...
 ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญ...
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้า...
 ประชาสัมพันธ์งาน GHB Home Load Fair...
 แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารว...
 ขอเรียนเชิญให้เข้าร่วมการรณรงค์ระดับโลกในงานRally of Hope...
 เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ปี63(เพิ่มเติม)...
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563...
 ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐ...