< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ นัยน์ภัค หงษ์รัตน์

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/6/2559

นัยน์ภัค หงษ์รัตน์

7xxxx คธ

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-commerce)ฟาร์มเพาะเลี้ยงและจำหน่ายปลาหมอสีสารภีครอสบรีด

อาจารย์อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)