< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ ศรัณย์ ใจคำมา

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/6/2559

ศรัณย์ ใจคำมา

17xxxx คธ

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI การอบรมพนักงานใหม่ร้านเดอะสลัดคอมเซปท์

อาจารย์อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)