< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ ทินกร เพเมียะ

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/6/2559

ทินกร เพเมียะ

14xxxx คธ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาห้องสมุดและการค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมตตาศึดษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์พิเชษฐ์ ศิริรัตน์ไพศาลกุล

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)