< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ ภารูวัชร ณ เชียงใหม่

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/6/2559

ภารูวัชร ณ เชียงใหม่

12xxxx คธ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อาจารย์พิเชษฐ์ ศิริรัตน์ไพศาลกุล

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)