< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ รุ่งอรุณ เจริญวัย

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/6/2559

รุ่งอรุณ เจริญวัย

10xxxx คธ

การสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาระบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์

อาจารย์รัฐ ใจรักษ์

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)